70 let SDH Kolešovice

09.11.2015 18:19

Sedmdesát roků, to už je pořádná porce let… to už je prostě historie. A dobrovolní kolešovičtí hasiči si na tohle kulaté jubileum tento rok sáhli – a oslavili je v sobotu 17. října. Kolešovští byli tento slavnostní den do Kolešovic pozváni, samozřejmě přijeli a přispěli tu k příjemné a důstojné oslavě svátku svých hasičských kolegů.

 

V prostorách, kde dříve bylo kino (a dnes je restaurace) se oslavovalo…

 

 

Připomeňme krátce, jak SDH Kolešovice vzniklo a jak fungovalo:

Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Kolešovicích roku 1945 – fakticky tu existoval už mnohem dříve. Šlo o německý sbor, který byl na okrese založen jako druhý roku 1872. K tomuto sboru se váže vzpomínka na ruční čtyřkolovou stříkačku z roku 1898 od firmy Smekal, kterou obsluhovalo 7 lidí a táhl ji koňský potah. Z důvodu nedostatku místa k jejímu uskladnění došlo více než před 40 lety k její likvidaci, což si kolešovičtí s přibývajícími lety přiznávají jako velkou chybu. Z ostatní techniky zbyly dva dvoukolové vysouvací žebříky na dřevěných kolech a jedna stříkačka DKW, pro kterou původně nebyl podvozek. Tento byl získán od sousedního sboru v Kněževsi. Dále byly k dispozici háky, korouhve, nastavovací žebříky a apod. Je škoda, že se po původním hasičském sboru v Kolešovicích nezachovaly žádné jiné písemné podklady, přestože po nich místní již řadu let pátrají v různých fondech okresního archivu.

V průběhu roku 1945, kdy docházelo k osidlování pohraničí, přichází nové obyvatelstvo i do Kolešovic. Zdejší německý sbor nebyl akceschopný a to nebylo novým obyvatelům lhostejné. Proto byla 5. 9. 1945 svolána veřejná schůze do hostince pana Moravce ( pozdější hostinec u Růžičků), na které byl podle vládního usnesení a podle usnesení správní komise založen Sbor dobrovolných hasičů v Kolešovicích. Na této veřejné schůzi byli také jmenováni první čeští funkcionáři; jak vypovídají archivní prameny, bylo ustanoveno prozatímní hasičské družstvo pro případ požáru, jehož velitelem byl Bohuslav Folber. Náměstkem velitele byl jmenován Václav Hejda. V té době čítal hasičský sbor 33 členů. Na první schůzi bylo navrženo, aby veškerá výzbroj nacházející se dosud v rukou Němců byla sepsána a odevzdána. Dále aby se přikročilo k sepsání veškerého inventáře v hasičské zbrojnici. Ještě téhož roku v říjnu uspořádali hasiči za přispění ostatních korporací staročeské posvícení. V následujícím roce se vlivem návratu obyvatel a příchodem nových rozšiřovala členská základna. Hned 5. 1. 1946 byl uspořádán 1.hasičský ples. Ve stejném roce byla dána povinnost zdejšímu velkostatku zajistit koňskou přípřež při výjezdu k požárům.

Další významná událost se odehrála v říjnu roku 1948, kdy se v rámci celostátních hasičských slavností konala slavnost také v Kolešovicích - v místním zámku. Na ní byl přečten hasičský slib a poté se každý člen podepsal do pamětní knihy. O rok později se na stejném místě konala 2. hasičská slavnost. V prosinci tohoto roku byl pro potřeby hasičského sboru zakoupen od pana Patráka nákladní automobil Chevrolet se spotřebou 30 litrů benzinu/100 km, který v naší republice zůstal jako válečný zůstatek armády. Tím se stal SDH podstatně akceschopnějším, ovšem jen na krátkou dobu. Vozidlo bylo velmi poruchové a vlivem špatné údržby bylo často nepojízdné. Roku 1950 byl u požární nádrže před zámkem vybudován dřevěný sloupový držák na hadice vybavený navijákem. Avšak za 10 let byl z bezpečnostních důvodů odstraněn. Dodnes na tomto místě zůstal jeho betonový základ.  O dva roky později (roku 1960) byla zakoupena a na budovu MNV (dnešní Pošta) namontována požární siréna. Členové holešovického sboru se museli vyrovnat i s méně veselými událostmi. Jako například roku 1953, kdy po těžkém úrazu zemřel člen SDH František Kozler. Členové SDH uspořádali v obci sbírku ve prospěch jeho rodiny. Výtěžek činil 13.435 Kč. V prosinci roku 1956 bylo za účelem adaptace započato s vyklízením požární zbrojnice. Požární vozidlo bylo naloženo potřebnou technikou pro případ výjezdu a zagarážováno u pana Antonína Hejdy. Na podzim roku 1960 hasiči začali bourat domny určené k demolici v Heřmanově a odtud přiváželi cihly na stavbu zbrojnice. Tak hasiči sami začali s adaptací požární zbrojnice z bývalé stodoly a až poté se zapojil i MNV. Adaptace byla dokončena roku 1963. Roku 1958 se novým členem stal pan Jaroslav Hejda, který se přistěhoval z Kněževsi. O rok  později začal s výcvikem dvou družstev žáků a jednoho družstva žaček. Roku 1964 byl zvolen do funkce velitele sboru a tuto práci vykonával až do roku 1995, tedy celých 31 let. 

Roku 1958 dostal sbor novou stříkačku PS8 a za dva roky, v říjnu 1960, mu byl přidělen OIPO v Rakovníku nákladní automobil Tatra 805 zakoupený v podniku Pramen. Automobil byl roku 1966 v Autoopravně  v Hořovicích přestavěn na požární automobil. V roce 1962 byl v Kolešovicích odhalen pomník obětem 2. světové války. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil i armádní generál Ludvík Svoboda, pozdější prezident republiky. V průběhu roku 1964 byly na požární dvoukolový vysouvací žebřík místo dřevěných loukoťových kol namontována kola s pneumatikami. Roku 1965 začalo pracovat družstvo dorostenců, které se umístilo na 1.místě v okresní soutěži v Janově. Na jaře po průtrži mračen došlo k velké povodni a tím k zatopení sklepů a studní, kterých se v Kolešovicích čerpalo celkem 22. V tomto roce se stali řádnými členy sboru naši dorostenci. Mimo jiné: Jiří a Jaroslav Čečrdlovi, Václav Barthel, Josef Efenberg ml. a Vlastmil Němec. Dalším zdařilým dílem místních hasičů bylo vybudování trubkového sušáku na hadice roku 1968. Tento sušák slouží dodnes. Roku 1974 sbor přijal dalších 19 nových členů, mezi nimiž byli František Brabec ml., Miroslav Čečrdle, Pavel Ridzoň, Václav Svítek, Karel Rychtařík, Antonín Vondráček a Ladislav Dvořák ml.. Ve stejném roce byla sboru předělena nová stříkačka PP 12, kterou mladí členové dva dny zabíhali v Rabštějně u rybníka. Období 60. - 80. let 20. století bylo v práci sboru velmi úspěšné. Na práci s žáky měl největší zásluhou Jaroslav Hejda, Antonín Slabý a Josef Efenbetg ml. se v této době s družstvy žáků zúčastňovali okresních soutěží a dosahovali velmi pěkných výsledků.

Na začátku školního roku 1985 byl na zdejší ZDŠ založen kroužek mladých požárníků, který vedl Jiří Čečrdle. Od té doby je kroužek přihlášen do celostátní hry PLAMEN. Kolektiv mladých hasičů pracuje pod stejným vedením u sboru dodnes - nepřetržitě 21 let. Kolektiv celá léta  soutěží v celostátní hře Plamen, ve které se v rámci okresu umisťuje na předních místech. Jedenkrát okresní kolo vyhrál a reprezentoval okres Rakovník v krajském kole.  

Připomeňme si ještě několik událostí z činnosti sboru za poslední léta. V říjnu roku 2000 byl od HZS Rakovník zapůjčen požární automobil DV 12 AVIA 30. Tento požární automobil v dubnu roku 2005 dostala obec darem od Středočeského HZS v Kladně.  V této době vyjížděla jednotka každoročně k několika požárům do okolních obcí. Několikrát úspěšně zasahovala i v Kolešovicích.

K činnosti sboru také patří pravidelné pořádání hasičského plesu. 1. hasičský ples se konal již v roce 1946 a od té doby se koná každoročně. Přestávky nastaly v letech 1982 - 1984, kdy byl přestavován kulturní sál a v letech 1993 - 1995, kdy různí nájemci rozprodali vybavení kulturního domu.  Mezi další činnosti některých našich členů připadá také zastupování v roli rozhodčích na soutěže mládeže a v požárním sportu - Jiří Čečrdle, Jana Stárková, Jitka Zemanová a Jaroslava Klímová.

Několik úspěšných soutěží také absolvovali družstva mužů. Nejúspěšnějším obdobím se stal konec minulého století, kdy začalo soutěžit družstvo složené z bývalých mladých hasičů. V letech 1997 - 2000 postoupili muži 4x do krajského kola. Družstvo žen do krajského kola postoupilo v roce 1999 a 2000. Družstvo dorostenců soutěžilo v krajském kole v roce 2000, kde obsadilo pěkné 4. místo. 

 

Před bývalým kinem – a dnešní hospodou – se v sobotu 17. října 2015 sešly na dvě stovky lidí. Bezmála čtyřicítka z nich tu v tento slavnostní den reprezentovala Kolešov.

 

 

 

 

 

Publiku se nejprve představili domácí – jejich dorost. Dvě skupiny dětí předvedly požární útok. Historii kolešovického SDH pak ve stručnosti připomněla paní Jarka Čečrdlová (na obr. vpravo). Na řadu přišly holešovské děti, Soptíci. Tradičně zvládly požár domečku, z něhož zachránily panenku.

 

 

 

 

Dospělí kolešovští dobrovolníci v historických uniformách pak představili koněspřežnou ruční stříkačku. Ta se jako vždy těšila velkému zájmu a „zapumpovat“ si přišli zkusit nejen kolešovičtí hasiči, ale také hasičky. Poté se v Kolešovicích také šplhalo a slaňovalo. Doslova adrenalinová disciplína brala dech…

 

Pochlubit se svou technikou – a poblahopřát kolešovickým k jejich jubileu – přijeli hasiči snad deseti sborů. Všichni se pak sešli v místní restauraci.

 

 

 

Autorkou videa (Kolešovské střípky děkují) je paní Jana Paulíčková.

V příspěvku byly použity fotografie z facebookového prfilu J. Čečrdlové a z archivu Rakovnického deníku